Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

De Evangelie Gemeente Houten (EGH) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor elke ANBI geldt een publicatieplicht van informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording. Op deze pagina vindt u de informatie die op grond van wettelijke regels moet worden gepubliceerd. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de manier waarop u giften kan doen.

Naam en adresgegevens

Evangelie Gemeente Houten
p/aWegenbouw 63
3991 NH Houten

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten met RSIN-nummer: 810908463

Doelstelling conform statuten

De EGH heeft ten doel het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in de samenleving in haar directe omgeving en daar buiten (zending).

Het Jaarverslag en de hoofdlijnen van het Beleidsplan zijn in te zien op de website van de VPE, registratienummer 101027. Zie www.vpe.nl/anbi/1263/evangelie-gemeente-houten.html.

Samenstelling bestuur

Het bestuur, bestaande uit oudsten, heeft tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en eventueel een of meer plaatsvervangers voor deze functies.

Beloningsbeleid

Op arbeidsovereenkomsten die de EGH sluit is geen CAO van toepassing, maar de CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is uitgangspunt in de te maken afspraken tussen werkgever en werknemer. Behalve eventuele personen in loondienst van de EGH (de zogenoemde ‘vrijgestelden’) werkt de EGH uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en vergoedt alleen de door vrijwilligers gemaakte kosten.

Twee manieren om te geven

U kunt op twee manieren giften doen aan de EGH en aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting:

  • Periodieke gift
    Door conform de voorwaarden van de belastingdienst vast te leggen dat u periodiek een gift doet aan de EGH.
  • Gewone gift
    U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de EGH gaat geven. Gewone giften aan de EGH kunnen worden overgemaakt naar bankrekening: NL56 INGB 0005 3452 64.
  • Gift d.m.v. onderstaande QR-code of via https://eghconnect.nl/geven