Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

De Evangelie Gemeente Houten (EGH) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor elke ANBI geldt een publicatieplicht van informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording. Op deze pagina vindt u de informatie die op grond van wettelijke regels moet worden gepubliceerd. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de manier waarop u giften kan doen.

Naam en adresgegevens:

Evangelie Gemeente Houten
Gaffelveld 43
3993 HD Houten

RSIN-nummer van de EGH : 009211184
Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten met RSIN-nummer: 810908463

Doelstelling conform statuten:

De EGH heeft ten doel het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in de samenleving in haar directe omgeving en daar buiten (zending).

Beleidsplan, jaarverslag, financiële gegevens:

Samenstelling bestuur:

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en eventueel een of meer plaatsvervangers voor deze functies.

Beloningsbeleid:

Op arbeidsovereenkomsten die de EGH sluit is geen CAO van toepassing, maar de  CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is uitgangspunt in de te maken afspraken tussen werkgever en werknemer. Behalve de personen in loondienst van de EGH (de zogenoemde ‘vrijgestelden’) werkt de EGH uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en vergoedt alleen de door vrijwilligers gemaakte kosten.

Twee manieren om te geven:

U kunt op twee manieren giften doen aan de EGH en aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting

  • als periodieke gift
    U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de EGH. Daarvoor kunt u dit voorbeeldformulier invullen. De penningmeester van de EGH kan u daarbij helpen.
  • als gewone gift
    U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de EGH gaat geven. Gewone giften aan de EGH kunnen worden overgemaakt naar bankrekening: NL56 INGB 0005 3452 64. Om in aanmerking te komen voor aftrek inkomstenbelasting moet worden gedaan aan deze voorwaarden.