Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten
  • In één eeuwige God, bestaande uit Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Dat de Bijbel Gods geïnspireerde woord is, onfeilbaar en gezaghebbend voor geloof en dagelijks leven.
  • In de goddelijkheid van Jezus Christus, die geboren is uit de maagd Maria. Die wonderen verrichtte en leefde zonder te zondigen. Die stierf aan het kruis en lichamelijk is opgestaan uit de dood. Die verhoogd werd en nu zit aan de rechterhand van God de Vader.
  • Dat bekering en geloof in Jezus Christus de enige weg tot behoud is. Dat het plaatsvervangend sterven van Jezus verzoening brengt voor al onze zonden en voorziet in genezing van de totale mens.
  • Dat wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk is voor persoonlijke redding en dat de doop met de Heilige Geest er is voor alle gelovigen.
  • De opdracht om je als volwassene te laten dopen door onderdompeling in water.
  • Dat de gemeente als Lichaam van Christus is ingesteld om Gods opdracht op aarde te vervullen.
  • Dat Gods beloften aan Israël nog steeds gelden.
  • In de persoonlijke terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde om met kracht en heerlijkheid te regeren.
  • In het laatste oordeel; het eeuwige leven voor iedereen die gered is en de eeuwige straf voor de verlorenen.